Kulttuurinen kestävyys kasvatusta ohjaavissa suunnitelmissa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Kulttuurisesti kestävällä kasvatuksella edistetään perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita

 • tutustuttamalla erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin, ihmiskunnan yhteiseen luonnon- ja kulttuuriperintöön
 • huomioimalla paikalliset erityispiirteet
 • elävöittämällä kulttuuriperintökasvatusta ja historian opetusta
 • konkretisoimalla kestävän kehityksen kasvatusta ja globaalikasvatusta
 • integroimalla tieteitä ja taiteita – tietoa ja luovuutta
 • tarjoamalla koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä
 • tukemalla kulttuuri-identiteetin rakentumista ja osallisuuteen kasvamista
 • toteuttamalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteita: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
 • tarjoamalla sisältöä monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiselle

Kulttuurisen kestävyyden huomioiva kasvatus edistää perusopetuksen kulttuuritehtävän toteutumista. Valtakunnallisten perusopetuksen perusteiden mukaan perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Opetuksen tulee lisätä ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana.

Tutustu aiheeseen tarkemmin: OPS 2014

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Kulttuurisesti kestävällä kasvatuksella edistetään esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden tavoitteita

 • tutustuttamalla erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin, ihmiskunnan yhteiseen luonnon- ja kulttuuriperintöön
 • huomioimalla paikalliset erityispiirteet
 • elävöittämällä kulttuuriperintökasvatusta
 • tarjoamalla koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä
 • tukemalla kulttuuri-identiteetin rakentumista ja osallisuuteen kasvamista
 • tukemalla arvostavaa vuorovaikutusta ja kunnioittavaa suhtautumista kotien erilaisiin katsomuksiin, uskontoihin ja perinteisiin
 • kehittämällä toimintakulttuuria kulttuurista monimuotoisuutta tukevaan suuntaan ja huomioimaan kulttuurisen vuodenkierron
 • toteuttamalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteita: esiopetuksessa painopisteinä ovat kestävän elämäntavan sosiaaliset ja kulttuuriset näkökulmat (esim. kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu)

Kulttuurisesti kestävää kehitystä edistävä kasvatus tarjoaa sisältöjä opetuksen yhteisiin tavoitteisiin ja kaikkiin esiopetuksen oppimiskokonaisuuksiin:

 • Ilmaisun monet muodot: kulttuuriin tutustuminen, monilukutaidon kehittyminen, lähiseudun kulttuuritarjonnan monipuolinen hyödyntäminen
 • Kielten rikas maailma: kielellisen ja kulttuurisen taustan tunnistaminen, kunnioittaminen ja jatkuvuuden tukeminen, kielistä ja kulttuureista kiinnostumisen vahvistaminen
 • Minä ja meidän yhteisömme: lähiyhteisön menneisyys, eläytyminen menneisyyden tapahtumiin ja tilanteisiin, tutustuminen lähiympäristön henkilöön tai kohteeseen historiallisesta näkökulmasta, tutustuminen historiallisiin tapahtumiin, henkilöihin, kulttuuriin ja kulttuuriperintöön, juhlaperinteet, perinneleikit ja vanhat laulut
 • Tutkin ja toimin ympäristössäni: lähiluonto ja rakennettu ympäristö, ympäristöherkkyys, luontosuhteen kehittyminen
 • Kasvan ja kehityn: sekä suomalainen että jokin muu ruoka- ja tapakulttuuri