Kestävän kehityksen ohjelmat kouluissa ja päiväkodeissa

Suomessa on kaksi kestävän kehityksen ohjelmaa, jotka helpottavat päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arkea tarjoamalla konkreettista apua kestävän elämäntavan edistämiseksi. Kulttuurin vuosikello on osa näitä ohjelmia tukien kulttuuriseesti kestävän tulevaisuuden saavuttamista.

Vihreä lippu

Vihreä lippu on kestävän kehityksen ohjelma kouluille, päiväkodeille ja vapaa-ajantoimijoille. Ohjelma on selkeä ja helposti haltuun otettava toimintamalli pitkäjänteiseen ympäristötyöhön ja se tarjoaa esi- ja peruskouluille valmiin mallin OPS 2016 toteuttamiseen.

Vihreä lippu sertifikaatti tekee ympäristötyön näkyväksi kasvatusyksikön arjessa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Kyseessä on kansainvälisesti vaikuttava ohjelma, joka yhdistää eri maissa toteutettavaa ympäristökasvatusta. Tavoitteena on tarjota aitoja osallistumisen ja vaikuttamisen paikkoja lapsille ja nuorille kannustamalla toimintaan tässä ja nyt.

Ohjelma tavoittaa Suomessa lähes 100 000 lasta ja nuorta päivittäin.

Vihreä lippu -ohjelman periaatteet ovat

  • Osallisuus: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa
  • Ympäristökuormituksen vähentäminen
  • Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea
  • Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys
  • Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssa

Lisätietoa: www.vihrealippu.fi

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi

 
Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiön ylläpitämän Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnin tavoitteena on tukea kestävän kehityksen näkökulman sisällyttämistä koulujen ja oppilaitosten johtamiseen, opetukseen ja toimintakulttuuriin. Järjestelmä perustuu oppilaitoksille suunniteltuihin kestävän kehityksen kriteereihin, jotka kannustavat henkilöstöä ja opiskelijoita arvioimaan ja kehittämään yhdessä oppilaitoksen toimintaa. Kriteerien avulla oppilaitos voi rakentaa oman kestävän kehityksen ohjelman. Ne mahdollistavat myös toiminnan sertifioinnin ja ovat yhteensopivia oppilaitosten laatutyökalujen kanssa. Kriteereistä on tehty omat versiot peruskouluille ja lukioille, ammatillisille oppilaitoksille sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksille.
 
Kriteerit sisältävät

  • opetuksen toteutusta koskevan osan, jonka avulla on mahdollista arvioida ja parantaa oppilaitoksen kestävän kehityksen kasvatuksen pedagogista laatua
  • toimintakulttuurin osan, jonka kriteerit käsittelevät ympäristönäkökohtia kuten materiaalien, energian ja veden käyttöä sekä jätteiden lajittelua ja kierrätystä
  • sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoja kuten turvallisuus, hyvinvointi, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy, ravinto ja terveys sekä kulttuuriperintö ja monikulttuurisuus

Sertifiointijärjestelmä tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Laaja materiaalipankki on koottu sertifioinnin www-sivuille. Saatavilla on myös ammatillisille oppilaitoksille suunnattu Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmä, jonka avulla voidaan tehdä itsearviointi web-ympäristössä. Web-järjestelmä sisältää työkaluja myös kestävän kehityksen oppimispolun suunnitteluun, kestävän kehityksen ja laadunhallinnan yhdistämiseen sekä työssäoppimisen kehittämiseen.

Sertifioinnin työkaluja ja materiaaleja ovat hyödyntäneet kehitystyössään useat sadat koulut ja oppilaitokset.
 
Lisätietoa:

Suunnittelupäällikkö Erkka Laininen, OKKA-säätiö, erkka.laininen@okka-saatio.com, p. 050 3729 195
Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi: www.koulujaymparisto.fi
Kestävän kehityksen web-arviointijärjestelmä: http://www.koulujaymparisto.fi/kekeserti
OKKA-säätiö: www.okka-saatio.com