Toteutuuko nuorten osallisuus vai ei? Menetelmiä hanketyön avuksi

Verkkosivu (pdf)

Puheviestinnän gradussa tarkasteltiin, miten nuoret tulkitsivat Mobiilireittejä kulttuuriperintöön -hankkeen työskentelyä ja millaiseksi osallisuus tämän myötä rakentui. Osallisuus muotoutui hankkeessa kaikkia mukana olevia opettavana, vuorovaikutteisena prosessina.

Osallisuus on ilmiö, käsite ja ihanne, joka erottamaton osa yhteiskunnallista keskustelua. Nuorten osallisuutta pyritään tällä hetkellä vahvistamaan monenlaisilla hankkeilla. Osallisuudelle kuitenkin löytyy lähes yhtä monta määritelmää kuin määrittelijääkin. Puheviestinnän pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli ymmärtää osallisuutta vuorovaikutuksen ilmiönä nuorten näkökulmasta. Graduni aineistoa tuotti 18 nuorta yhdestä Mobiilireittejä kulttuuriperintöön -hankkeeseen osallistuneesta ryhmästä. Loin menetelmän, jonka avulla nuoret pääsivät itse määrittelemään osallisuutta, jolloin osallisuus ilmiönä muotoutui ja jäsentyi läpi tutkielman teon. Menetelmän tehtävät löytyvät alta ja niitä voi hyödyntää osallisuuden ymmärtämisessä myös tulevissa hankkeissa.

Osallisuusjanat -tehtävän avulla voidaan selvittää, millaiset asiat ovat nuorten näkökulmasta yhteydessä kokemuksiin, joita usein yhdistetään osallisuuteen. Tehtävän avulla nuoret voivat osallistua osallisuuden määrittelyyn.

osallisuusjanat

Tarinajanatehtävän avulla nuoret pääsevät kertomaan osallistumisen merkityksellisyydestä ja kuvailemaan millaisia nousuja tai laskuja työskentelyn aikana oli.

tarinajanatehtävä

Osallisuusroolit eivät suoraan kuvasta yksittäistä nuorta vaan työkalu ilmentää, millaisia osallisuusrooleja työskentely mahdollistaa. Tilanteen muuttuminen voi johtaa osallisuusroolin vaihtoon ja nuorella voi olla samanaikaisesti useita eri osallisuusrooleja.

  • Sivullinen jää tai jättäytyy työskentelyn ulkopuolelle.
  • Suorittaja pyrkii kohti lopputulosta,mutta työskentely itsessään ei olemerkityksellistä.
  • Työskentelijälle työskentely itsessään on mieleistä.
  • Ryhmäläinen kokee kuuluvansa ryhmään.
  • Osallinen tavoittaa uusia oivalluksia aiheeseen liittyen.

osallisuusroolien_kartoittamisen_työkalu

Ryhmän ohjaaja/ opettaja voi kerätä nuorten täyttämät tehtävät ja hyödyntää tietoa työskentelyn suunnittelussa. Tilanteesta riippuen vastauksia ja osallisuusroolien näkökulmia voi myös pohdiskella yhdessä nuorten kanssa.

Osallisuusjanat, tarinajanatehtävä, sekä osallisuusroolit perustuvat Taru Kuhalammen pro gradu -tutkielman Nuorten osallisuus vuorovaikutuksen ilmiönä kulttuuriperintöprojektissa tuloksiin (http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-201906041907).

Mobiilireittejä kulttuuriperintöön -hanke: (https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/mobiilireitteja-kulttuuriperintoon-hankkeessa-valmistui-11-nuorten-valmistelemaa-reittia/)

Bloggaus: Nuoret osallisuuden muotoilijoina (https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/nuoret-osallisuuden-muotoilijoina/)

Taru Kuhalampi

kirjoittaja on opettaja ja puheviestijä, joka työskentelee digitaalisen oppimisen ja kulttuuriperinnön parissa