KULTTUURISESTI KESTÄVÄ KEHITYS KOULUSSA JA PÄIVÄKODISSA

Kulttuurisesti kestävää kehitystä edistävä kasvatus on kasvatusta, joka huomioi esimerkiksi

 • paikallisen kulttuurin merkityksen
 • kulttuurien välisen vuoropuhelun
 • kulttuurisen monimuotoisuuden
 • kulttuuriperinnön säilyttämisen
 • sukupolvien välisyyden

Kulttuurien tai sukupolvien välinen vuorovaikutus

 • Kulttuuri-identiteetin tukeminen
 • Kulttuuri-, rakennus- ja luonnonperintöön liittyvä kasvatus
 • Globaali- tai kansainvälisyyskasvatus
 • Oikeus omaan kulttuuriin
 • Oikeus kokea kulttuuria ja vierailla esim. kulttuurilaitoksissa ja kulttuurikohteissa
 • Oikeus tulkita ja muokata kulttuuria
 • Oikeus tuottaa kulttuuria

Oikeus omaan kieleen ja kulttuurin on lapsen perusoikeus

Tavoitteena on antaa lapselle osallisuuden kokemus ympäröivästä kulttuurista, jotta hän kokee voivansa olla vaikuttava osa sitä

Kulttuurisen kestävyyden huomioiminen päiväkodin arjessa tukee lapsen kasvua ja kehitystä

Keskiössä on lapsen kulttuuri-identiteetin tukeminen ja lapsen kulttuuristen oikeuksien kunnioittaminen

Kulttuuri-identiteetti ei ole koskaan valmis, vaan se muokkautuu ja kehittyy läpi elämän

Identiteettiin vaikuttavat kaikki lapsen kokemukset

KULTTUURI-IDENTITEETTI

Varhaislapsuus:
Selkiintymätön etninen identiteetti. Perheen arvojen ja asenteiden omaksuminen

Kouluikä:
Tietoisuus omasta etnisyydestä. Tietoisuus erosta kodin ja ympäristön välittämässä kuvassa omasta etnisestä ryhmästä

Nuoruus:
Etnisyyden tutkiminen ja selkiinnyttäminen. Etnosentrismi

Lähde: Saija Benjamin, 2014
E-KIRJA: Kulttuuri-identiteetti & kasvatus – kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

KULTTUURI-IDENTITEETTI

Nuoruus / Aikuisuus
Realistinen kuva omasta ryhmästä. Tosiasioiden ja toisten hyväksyminen

Nuoruus / Aikuisuus
Selkiintynyt kuva omasta etnisestä- ja kulttuuri-identiteetistä ja ryhmäjäsenyyksistä merkityksellisiä tai ei

Lähde: Saija Benjamin, 2014
E-KIRJA: Kulttuuri-identiteetti & kasvatus – kulttuuriperintökasvatus kotoutumisen tukena

Kulttuuri-identiteettiä tukeva kasvatus

 • Auttaa lasta hyväksymään oman taustansa (vrt. itseinho)
 • Tukee lasta kehittymään terveen itsetunnon omaavaksi (vrt. kyvyttömyys sietää erilaisuutta)
 • Kehittää lapsen kykyä toimia erilaissa ympäristöissä (vrt. perhekulttuurin ja valtakulttuurin yhteensovittamattomuus)

Kulttuuri-identiteettiä tukeva kasvatus ei tarkoita valtavan tietomäärän siirtämistä eri kulttuureiden erilaisista perinteistä ja tavoista kasvattajan päästä lapsen päähän – kukaan ei voi hallita kaikkea kulttuureihin liittyvää tietomäärää

→ Kyse on kokemuksista, kohtaamisista ja arvostavasta yhteisöllisyydestä

”Ryhmäni lapset ovat niin monista eri taustoista, etten mitenkään pysty huomioimaan heidän kaikkien yksilöllistä kulttuuriperintöään.”

Totta! Meidän kaikkien kulttuuri-identiteetti on yksilöllinen. Mutta jokaisen yksilöllisyys on kaiken kasvatuksen lähtökohta.

Lasta ei saa nostaa esiin vain oman taustansa edustajana. Lapsi ei edusta taustakulttuuriaan vaan omaa itseään.

Tue yhteisöllisyyttä: mikä yhdistää meitä?
→ lähiympäristö tarinoineen

Huomioi moninaisuus: lapselle on tärkeää huomata että esim. suomalaisuutta rakentaneet taiteilijat ja kauppiaat olivat taustaltaan monikulttuurisia

Vastuu kulttuurista kestävyyttä edistävästä kasvatuksesta on kirjattu kasvatusta ohjaavaan lainsäädäntöön ja opetussuunnitelmiin, jotka huomioivat kulttuurisen kestävyyden eli esim.:

 • kulttuuriset oikeudet
 • kasvatuksen järjestäminen kulttuuriperinne
  huomioiden
 • oman identiteetin vahvistamisen – ymmärryksen sekä omasta
  kulttuuriperinnöstä että kulttuurien
  monimuotoisuudesta