Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi – projektin arkeologiapedagogiikan materiaaleja

Verkkosivu (www)

Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projekti sai Suomen Kulttuurirahastolta Mullankaivajat-apurahan vuosille 2018-19. Sen tarkoituksena oli tutustuttaa erityisesti koululaisia arkeologiaan ja ottaa heitä mukaan arkeologisen tutkimusprosessin eri vaiheisiin. Apurahahankkeeseen kuului myös olennaisena osana opetusmateriaalin laatiminen projektin verkkosivulle.

Arkeologiaan liittyvillä tehtävillä voidaan ohjata oppilaita havainnoimaan elinympäristöään tarkemmin ja saada heidät kiinnostumaan sen luonnosta, rakennetusta ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Tehtävät pyrkivät myös herättelemään kriittistä ajattelua ja eri näkökantojen punnitsemista ennen oman mielipiteen muodostamista: moniin kysymyksiin ei ole olemassa yhtä ainoaa vastausta, ja toisten näkökantoihin on hyvä suhtautua arvostavasti. Tavoitteisiin kuuluu myös ryhmätyön ja tiedonhaun harjoittelu.

Vaikka lähtökohtana on arkeologinen tutkimus, pohdittavat kysymykset eivät suuntaudu vain menneisyyteen ja paikallishistoriaan: Niiden kautta voidaan tarkastella myös sitä, millaisia vaikutuksia ihmisten nykyisillä toimilla on koko maapallon tulevaisuuteen: mitä säilyy, mikä häviää ja millaisena nykypäivän aineellinen kulttuuri, arvot ja aatteet näyttäytyvät sadan tai tuhannen vuoden päästä eläville ihmisille.

Arkeologia kouluopetuksessa – Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten arkeologiset tutkimukset voidaan kytkeä osaksi koulujen opetussuunnitelmaa ja kuinka tutkimuksia voidaan hyödyntää opetuksen osana. Perehdy myös seuraaviin osioihin ennen tehtävien tekemistä:

Pohdintaa ja tiedonhankintaa luokassa ja ulkona – Tältä sivulta löydät lisätietoa siitä, miten arkeologisia tutkimusraportteja on suunniteltu hyödynnettäväksi tehtävissä.

Oppimisympäristöt ja tiedonhaku – Tältä sivulta löydät lisätietoa siitä, missä tehtäviä voi tehdä ja kuinka tehtävissä vaadittavaa tietoa haetaan.

TehtävätValtaosa tehtävistä on sovitettavissa sekä ala- että yläluokille. Tehtäviä voi hakea seuraavilla avainsanoilla, yläluokat, äidinkieli, historia, terveystieto, maantieto, kemia, fysiikka, ympäristöoppi, biologia, liikunta, kuvaamataito, Leskelä, Elämänlähde, Kirkonseutu

Opetusmateriaali on laadittu kevään 2019 aikana ja siitä on pääosin vastannnut Tanja Ranta. Materiaalin kokoamiseen on osallistunut myös Ulla Moilanen, joka myös vastasi materiaalin siirtämisestä verkkosivulle.

KUVA: Kangasniemen Leskelän yleisökaivaukselta 2018 löytyi mahdollinen aikakapseli. Siinä oli maahan huolellisesti kätketty, suuosastaan rikkoutunut pullo, jonka sisällä oli sanomalehtileikkeitä ja hyvin tahmeaa, mustaa ainetta. Pienet sanomalehden palat, jotka pystyttiin saamaan ulos pullosta, ovat 6. helmikuuta 1913 ilmestyneestä Mikkelin Sanomista, joissa puhutaan mm. valtiopäivien avajaisista.