Kulturarvssnurran

Verkkosivu (www)

Med hjälp av verktyget kan du leda ett okomplicerat samtal om kulturarv eller
leda elever i olika åldrar till en djupare reflektion. Målet är att stärka barns och
ungas delaktighet och möjliggöra ett mångsidigt sätt att närma sig kulturarvet.
Snurrans frågor leder till ämnen kring levande kulturarv och hållbar utveckling.
Immateriellt kulturarv är levande traditioner som finns i människors liv.

Till immateriella kulturarv hör till exempel fester, hantverk, dans och musik, muntliga
traditioner samt levande traditioner med anknytning till mat eller natur. Det
berör oss alla i vardagen och på fester, på jobbet och i våra fritidsintressen.
Rubrikerna i kulturarvssnurran följer värdegrunden för läroplanernas breda
kompetens och uppmuntrar elevers och lärares gemensamma lärandeprocess.

Att tänka och lära sig att lära (L1) • Kulturell kompetens, interaktion och
uttryck (L2) • Egenvård och vardagliga färdigheter (L3) • Multiläskunnighet (L4)
• Informations- och kommunikationsteknikkompetens (L5) • Arbetslivskompetens
och entreprenörskap (L6) • Deltagande, påverkan och uppbyggnad av en
hållbar framtid (L7)